Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR LJUSDALS MOTORSÄLLSKAP, LMS, antagna den

VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Bilsport är en aktivitet som människor utövar för att få rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

MÅL OCH INRIKNING

Bilsport skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med sportens mål och inriktning.

HEMORT

Föreningen har sin hemort i LJUSDALS KOMUN.

MEDLEMSKAP

§ 1. Endast fysisk person som  av egen vilja önskar att vara medlem i föreningen äger rätt att så bli.

Medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut, varigenom medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

 

1.2. Föreningen har ordinarie, fullbetalande medlemmar.  Föreningen ansluter också  familjemedlemmar . En make/maka/sambo samt alla under 20 år, vilka är bosatta på samma adress som  den ordinarie medlemmen, är välkomna  i föreningen.  För barn under 16 år krävs  vårdnadshavarens samtycke till medlemskap.

 

1.3. Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Medlemskap innebär att medlem lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas  för föreningens ändamål.

§ 2. Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta til styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift tll föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller ej.

Medlem som inte betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 3. Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om uteslutning får nte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagandet av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§ i RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

MEDLEM

§ 4. Medlem:

 har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, 

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats av organ inom föreningen, 

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 5. Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av  årsmötet . Ständig medlem betalar den engångsavgift som årsmötet beslutat om.

Hedersmedlem.

är befriad från fastställda avgifter.

§6 Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna, och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

STYRELSEN

§ 7. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessas stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

tillse att föreningens bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet.

 

§ 8. Styrelsen består av ordförande och 5 övriga ledamöter jämte 1 suppleant.

§ 9. Styrelseledamöter och suppleant väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar för tid som sägs i 21§. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9§ andra stycket i RF:s stadgar.

§ 10. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 11. Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 12. Ordföranden är föreningens officielle representant . Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande , varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren: 

att förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, att föra protokoll över styrelsens sammanträden, att registrera och förvara skrivelser, att tillse att fattade beslut verkställs, att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:

att se till att medlemmarna betala föreskrivna avgifter , att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer som finns att få,

att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa.

att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper.

att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter.

att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.

att föra medlemsmatrikel och inventeringsförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.

att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande RF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens materiel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, samt att utarbeta underlag för budget.

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR MM

§ 13. Verksamhetssåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

REVISION

§ 14. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 4 dagar före årsmötet.

 

SEKTIONER

§ 16. Inrättande av sektion med ansvar för del av föreningens verksamhet kan beslutas av möte i enlighet med vad som sägs i 25§ andra stycket. Sektion kan bestå av det antal ledamöter som anses lämpligt.

§ 17. Ledningen för sektion utövas av huvudstyrelsen och föreningens årsmöte.

MÖTEN

Ordinarie möten

§ 18. Årsmöte med föreningen hålls i april månad. 

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet översändes till medlemmarna senast tre veckor före årsmötet, eller kungöres inom samma tid av styrelsen i ortspressensamt genom anslag i klubblokal eller dylikt. 

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§ 19. Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 13 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 20 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som, som är närvarande på mötet.

§ 21. Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordning.

4.  Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

11. Val av:

a/ föreningens ordförande , tillika styrelsens ordförande för en tid av 2 år.

b/ halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år.

c/ en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år.

d/ två revisorer jämte suppleant för e tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande.

 

12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberätigad medlem minst 30 dagar före mötet.

13. Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för möet.

 

EXTRA MÖTE

§ 22. Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. 

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klublokal eller dylikt.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§ 23. Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådana möten gäller vad som sägs i 19 och 20 §§.

BESLUT, OMRÖSTNING

§ 24. Beslut fattas med acklamation (dvs med ja eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i 25§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren til 8§i RF:s stadgar).

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberätigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförandenvid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

STADGEFRÅGOR MM

§ 25. Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

Möte, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

 

§ 26. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

§ 29 Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Uppdaterad: 07 MAJ 2018 14:09 Skribent: Annsofi Linnea Wikström
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Ljusdals MS - Bilsport
Mia Olsson, Läroverksgatan 46A
82133 Bollnäs

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ljusdalsms@hotmail.c...

Se all info